Ingelogd als Gast

Reglement

Algemene voorwaarden voor toegang op een lan-evenement. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek c.q. deelname aan LAN-parties georganiseerd door Su-Bo-Lo.

 
Mocht de inhoud van deze voorwaarden sprekend lijken op die van een concurrent, dan berust dat op toeval.

 
1.      Algemeen
 
Wetgeving
Ten alle tijden geldt de Nederlandse wet. Su-Bo-Lo is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. Wij behouden ten alle tijden het recht deze regels te veranderen.
 
Aanmelden
Bij het aanmelden voor het evenement c.q. deelname ervan gaat de deelnemer of bezoeker akkoord met deze algemene voorwaarden van Su-Bo-Lo.

Meebrengen eigen consumpties
Meenemen van eigen consumpties, mits voor persoonlijk gebruik, wordt tot een zekere hoeveelheid toegestaan.

Verkoop
Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen (zoals hardware, UTP, stekkerdozen enz.) te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Overtreding van deze regel leidt tot een officiële waarschuwing, en bij het negeren daarvan, verwijdering van de LAN-party.

Verzekering
Bezoekers zullen zelf een reisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur moeten afsluiten indien zij dit wensen. Uit ervaring blijkt dat dit eigenlijk nooit nodig is.
 
Identificatieplicht
Iedere bezoeker moet zich kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
 
Gedrag
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich zo gedragen dat anderen geen last ondervinden van de deelnemer. We behouden ten alle tijden het recht de deelnemer te verwijderen van het evenement, mocht het gedrag van de deelnemer hiertoe aanleiding geven, zonder terugave van de entreeprijs.

Privacy
Wij zullen ons best doen de privacy van de bezoekers te waarborgen, maar kunnen dat niet 100% garanderen, noch kunnen we er verantwoordelijk voor worden gehouden. Iedereen is verantwoordelijk voor eigen hardware, software en licenties.

Reclame materiaal
Het is niet toegestaan om reclamemateriaal te verspreiden op het evenement zonder toestemming van Su-Bo-Lo.
 
2.      Locatie

Reglement
Deelnemers en bezoekers dienen zich aan het reglement te houden. Het reglement van de locatie gaat voor. Indien er situaties ontstaan die niet in de reglementen zijn opgenomen, dan beslist de organisatie.

Zaalindeling
Gangpaden moeten ten aller tijden open en vrij blijven, op last van de brandweer. Schuif lege stoelen zo veel mogelijk aan. Het is dus niet toegestaan om tafels, dozen, slaapspullen of andere zaken in gangpaden neer te zetten. Probeer zo veel mogelijk spullen onder of op je plaats te zetten.
 
3.      Deelnemers en bezoekers
 
Minimum leeftijd
Is een deelnemer jonger dan 16 jaar, dan dient de deelnemer toestemming van zijn / haar ouders c.q. voogd te hebben voor deelname aan het evenement. Mondelinge bevestiging is voldoende. Zonder deze toestemming is deelnemer uitgesloten van deelname aan de LAN-party.

Entree
Het is alleen toegestaan de locatie te betreden via de hoofdingang. Tenzij dit door een crewlid anders is gemeld. Ongenode gasten kan de toegang worden geweigerd. Bezoekers mogen in geen geval gebruik maken van het netwerk.

Betalingsbewijs
Deelnemers krijgen nadat ze zich hebben gemeld en eventueel hebben betaald (als dit nog niet vooraf is gebeurd) een toegangsbewijs. Het toegangsbewijs geeft je het recht om op het evenement aanwezig te zijn, bewaar deze zorgvuldig.

4.      Apparatuur / bekabeling
 
Algemeen
Het is voor bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van de organisatie te komen. Zij kunnen altijd de hulp inroepen van de organisatie. De enige twee uitzonderingen zijn om een netwerkkabel te bevestigen in een poort van de switch of het bevestigen van een stroomverdeler of haspel voor de stroomvoorziening van de deelnemer zelf.
 
Elektra
Gebruik enkel geaarde en gekeurde stroomsnoeren met een aangeraden lengte van 2,5 meter met 1,5 mm2 snoerdikte, deze kunnen vaak een maximum van 3500 Watt aan. De organisatie bied per persoon, per computer 1 stroompunt aan, het is dus aan te raden om zelf een goed stekkerblok mee te nemen. Ben je niet zeker over de kwaliteit van je blok, informeer dan even bij de crew.
 
UPS
Heb je een UPS, vraag dan even bij de crew of deze aangesloten mag worden.

Andere apparatuur
Het is niet toegestaan andere elektrische grootverbruik apparaten aan te sluiten zonder toestemming van Su-Bo-Lo. Onder deze apparaten horen o.a.: Broodroosters, frituurpannen, waterkokers, koffiezetmachines, magnetrons en tosti-ijzers.

Netwerk en stroomnet
Er worden geen wijzigingen aan het netwerk gemaakt zonder toestemming van Su-Bo-Lo. Dit om problemen te voorkomen. Wij zullen zorg dragen voor een goed draaiend stroomnet en netwerk.
 
Poorten scannen
Het is niet toegestaan om in het netwerk op poorten te scannen. Het is niet toegestaan om het netwerkverkeer te monitoren, bijvoorbeeld door het gebruik van zogenaamde "packetsniffers". Het is enkel voor Su-Bo-Lo toegestaan om het netwerkverkeer te monitoren t.b.v. het oplossen of voorkomen van netwerkproblemen.
 
Netwerkinstellingen
Het is niet toegestaan om op een door bezoekers meegebrachte computer een DHCP server te hebben draaien. Weet je dit niet 100% zeker, controleer dan eerst je netwerk instellingen, voordat je het apparaat aansluit op het netwerk.
 
Eigen servers
Je mag je eigen server meenemen, dit kost niets extra. Er zijn echter wel een paar voorwaarden: Je server kan waarschijnlijk niet bij je eigen tafel staan. Je krijgt één 10/100Mbit poort voor je UTP, dus je kunt alleen je eigen PC kwijt. Meld de server van tevoren wel even aan bij het aanmelden op het evenement, dit in verband met IP verstrekking
 
Remote server
De server kan bij de andere servers van het evenement neer worden gezet. Het is handig als de server zonder toetsenbord/muis en scherm kan werken. Het is handig om een programma te installeren om je server remote te kunnen bedienen (bijvoorbeeld Remote desktop, Radmin of VNC).
 
Eigen apparatuur
Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Su-Bo-Lo zelf meegebrachte netwerkapparatuur aan te sluiten op het netwerk. Wanneer wij dit zien zullen we het desbetreffende apparaat in beslag nemen en krijg je het na de LAN-party weer terug. Hieronder vallen o.a.: switches, hubs, routers en access points.
 
Netwerkapparatuur
De bezoeker mag in geen enkel geval zelf aan het netwerk- materiaal (Glasvezel/switches/servers) komen. Het is natuurlijk wel toegestaan om je eigen UTP stekker in de switch te drukken.
 
Problemen
Is er een probleem, meld dit dan bij Su-Bo-Lo. Er worden geen wijzigingen aan de netwerk lay-out gedaan zonder toestemming van Su-Bo-Lo. Dit om netwerkproblemen te voorkomen. Wij zullen zorg dragen voor een goed werkend netwerk.
 
5.      Eigen risico

Faciliteiten
Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op de Su-Bo-Lo LAN-party is op eigen risico van de gebruiker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruiken van de aangeboden faciliteiten. Onder deze faciliteiten vallen onder meer de stroomvoorziening en het netwerk.

Diefstal en/of schade
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. Bezoekers van Su-Bo-Lo de LAN-party moeten de normale voorzichtigheid in acht nemen.

Schade
Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer.

 
6.      Gedrag
 
Vandalisme
Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt verwijdering van het terrein en aangifte bij de politie. Bij beschadiging van eigendommen van Su-Bo-Lo, of persoonlijke eigendommen van een deelnemer, zullen deze kosten verhaald worden op de dader.

Vechten
In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen gestopt worden en tot de orde geroepen worden. Als de daders het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.
 
Afval / rommel
Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken / containers. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft.

 
7.      Illegale activiteiten
 
Wapens
Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan.

Hacken / computercriminaliteit
Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatige toegang verschaffen tot, of schade toebrengen aan computers en/of andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden.

Eigen verantwoording

Wij zijn technisch niet in staat zelf een permanente controle uit te voeren op door bezoekers geïnitieerde bestandsoverdrachten, dus zijn wij als organisatie niet aansprakelijk te houden voor mogelijke auteursrechtelijk beschermde software die via ons netwerk getransporteerd zou kunnen worden.

Illegale software
Het is voor deelnemers verboden illegale software mee te nemen naar het evenement of dit tijdens het evenement te verspreiden. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software. Su-Bo-Lo is niet verantwoordelijk voor de data die wordt uitgewisseld via ons netwerk. Wij leveren slechts de voorziening. Alle data die beschikbaar wordt gesteld via het netwerk wordt gezien als freeware / shareware, indien dit niet het geval is en we hier op worden gewezen, wordt het desbetreffende programma verwijderd van de machine, of wordt de persoon die het distribueert via het netwerk verzocht het programma te verwijderen. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement en zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld.

Eigen risico
Su-Bo-Lo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Su-Bo-Lo voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

Vrijwaring
De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens de LAN-party.

Machtiging tot het doen van onderzoek
De organisatie behoud zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht.

8.      Roken / Verdovende middelen

Roken
In de zaal is roken verboden, hiervoor is buiten gelegenheid.

Drugs
Het gebruik van soft- dan wel harddrugs op het terrein is verboden. De gebruiker van drugs zal onmiddellijk van het evenement worden verwijderd. Ook het dealen van zowel soft- als harddrugs is ten strengste verboden.

9.      Geluid

Geluidsniveau
Het is bezoekers toegestaan speakers mee te nemen. Mochten andere bezoekers aangeven het volume hinderlijk te vinden, dan kan de organisatie diegene die het geluid maakt, verzoeken het volume te verlagen. Indien bezoekers headsets of andere koptelefoons bij zich hebben zijn die natuurlijk gewenst.

Stilteperiode
's Nachts dient het rustig te zijn, gebruik tussen 22.00 en 10.00 enkel je koptelefoon.

10.    Laatste opmerking

Niemand vindt het leuk om te lezen wat je allemaal niet mag doen, maar de meeste dingen zijn vanzelfsprekend en gelden in het dagelijkse leven ook. Wij vertrouwen erop dat we dit reglement voor niks hebben geschreven, en dat jullie mee zullen helpen om van de Su-Bo-Lo LAN-party een fantastisch evenement te maken. Als je als regel voor je zelf aanhoudt "behandel de ander zoals jezelf ook behandeld wilt worden" moet het allemaal wel goed gaan, en zijn we een heel eind op de goede weg. Kortom... een fantastische Su-Bo-Lo LAN-party toegewenst namens de Su-Bo-Lo crew.